تربیت بدنی

فایل پایان نامه : دانلود تحقیق در مورد سازمان و مديريت ورزشهاي المپيكي – قسمت دوم

درآمد ملی: درآمد ملی برابر می باشد با تولید خالص ملی منهای مالیاتهای غیر مستقیم وپرداختهای انتقالی کسب وکار.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

کسربودجه
درهر سال احتمال دارد در نتیجه عدم برنامه ریزی وپیش بینی دقیق وصحیح یا سایر موارد غیقابل پیش بینی در جذب منابغ درآمدی دولت کسر بودجه به وجودآید.
کسربودجه اداری:از عدم انطباق سیستم مالیاتی با وضع اقتصادی واجتماعی موجود ناشی می گردد
کسربوجه ناشی از معضلات اقتصادی: از سیستمهای غلط وناکارآمد مدیریتی ناشی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کسربودجه ناشی از ساختار اقتصادی: معمولا ناشی از افزایش مخارج مربوط به طرحهای عمرانی می باشد.
روشهای تامین کسر بوجه
الف) سیاست مالیاتی: شامل افزایش درآمدهای جدید ازطریق 1) صدور مواد غیر نفتی 2) افزایش مالیاتها 3) صدور نفت خام
ب) سیاست قرضه: شامل 1) وام داخلی از طریق{برداشت ازسیستم بانکی، اوراق قرضه مشارکت}
2) فروش طلا وارز دربازار پول وسرمایه
3) وام خارجی از طریق {دولتهای خارجی، موسسات خارجی، موسسات بین المللی
ج) سیاست کاهش هزینه: از طریق 1) کاهش اعتبارات جاری 2) کاهش اعتبارات عمرانی
بودجه ارزی    
بودجه ارزی، بخشی از بودجه ریالی می باشد که درزمان بودجه ریزی در جایگاه خاص خود تعیین می گردد.
عناوین بودجه ارزی
1. دریافتهای جاری
الف) دریافتهای بخش نفت شامل درآمد تفت از کنسرسیو نفت وفروش نفت
ب)خرید ارز از محل صادرات کالا
ج) خرید ارز از محل ارائه خدمات

2. حساب سرمایه
الف) بهره گیری از وامها واعتبارات بلند مدت خارجی
ب) خالص وام وسرمایه های خصوصی وخارجی
ج) بازپرداخت اصل وامها اعتبارات بلند مدت خارجی
د) سرمایه گذاری درخارج
3. پرداختهای جاری
الف) واردات بخش خصوصی شامل کالا وخدمات
ب) طلای غیر بانکی
ج) واردات بخش دولتی شامل درآمدهای نقدی، وام واعتبارات بلند مدت خارجی
امورمالی وحسابداری
مجموعه عملیاتی که با در نظر داشتن مقررات وارزشهای حاکم بر سازمان وجامعه ونیز رعایت اصول قابل قبول حسابداری، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد هزینه و حسابداری، دردفاتر مالی جهت بهره گیری مدیران وسایر افراد ، تهیه وتجزیه وتحلیل می کند حسابداری گویند.
اسناد تجاری
اسناد تجاری که مصداق روشن آن چک، سفته وبرات می باشد، اسنادی هستند که جهت سهولت انتقال وجوه وپرداختها به کار گرفته می گردد.
برات: نوشته ای می باشد که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار می نمایند.
سفته: نوشته ای می باشد که به واسطه آن کسی متعهد می گردد که وجه شخص دیگر یا به حواله نمود او مبلغ معینی را در تاریخ معین بپردازد.
چک: از اوراق تجاری معتبر می باشد که از اعتباری قوی همچون اسکناس برخوردار می باشد.

فصل ششم
مدیریت جلسات وشوراهای تربیت بدنی
نکات مهم در برگزاری یک جلسه مناسب، تفسیرآیین نامه، تساوی دررای گیری، ارائه پیشنهادها، تذکرآیین نامه ای، نحوه تدوین صورت جلسه ونگارش صورت جلسه می باشد.
نکات مهم درخصوص آیین نامه اداره کلی جلسات
1. تفسیرآیین نامه: درهر جلسه تنها رئیس جلسه در صورتی که بخشی ازآیین نامه نارسا باشد یا نیز به تفسیر بیشتر داشته باشد، حق تفسیر آیین نامه را دارد.
2. تساوی در رای گیری: طبق آیین نامه، هریک از اعضای جلسه در مورد هر موضوعی یک بار حق رای دارند.تنها رئیس جلسه درشرایطی که تعداد آرا مساوی باشد دارای حق رای گیری دیگری می باشد و می تواند رای نهایی را صادر کند.
3. پیشنهادها: نحوه ارائه وطرح پیشنهادها بهتر می باشد درآیین نامه جلسه مشخص شده باشد. در آیین نامه می توان پیش بینی نمود که پیشنهاد به صورت کتبی ارائه گردد ویا در صورت در اختیار داشتن زمان لازم در جلسه مطرح گردد.
4. تذکر آیین نامه ای: هریک از اعضای جلسه می توانند تذکر آیین نامه ای بدهند. معمولا تذکر آیین نامه ای خطاب به رئیس جلسه می باشد واو ملزم به پاسخ گویی وهدایت جلسه طبق آیین نامه می باشد.
نحوه تدوین وتحریر صورت جلسه
الف) عنوان وشماره جلسه       ب) تاریخ وزمان تشکیل جلسه
ج) محل تشکیل جلسه            د) فهرست اسامی افراد حاضر وغایب
ه) اهم تصمیمات اتخاذ شده       ز) زمان، تاریخ ومکان تشکیل جلسه بعدی
ح)موضوع یا موضوعات قابل طرح درجلسه یا جلسات آینده
نکات عمده مورد توجه در اداره جلسه
1. رسمی بودن جلسه                  2. رسایی وتنظیم مناسب صدا
3. اختصار صحبت کردن               4. رعایت موضوع دستور جلسه
5. بهره گیری از کارشناسان                             6. ایجاد فضای آرام ومطلوب
7. رعایت زمان شروع وپایان جلسه                 8. اداره کلی جلسه براساس آیین نامه
9. تصمیم گیری صحیح                             10. تحمل حرف مخالف
11. در حد مجاز صحبت کردن                    12. عدم رای گیری غیابی
13. چیدن صندلی به ترتیب درست               14. اظهار نکردن سخنان قالبی واز پیش مشخص
گزارش نویسی
گزارش نویسی یکی از ابزارهایی می باشد که کمک می کند سوابق اجرایی سازمان برای بهره گیری آیندگان ثبت وضبط گردد.
نکات مهم در تهیه گزارش
الف) مقدمه گزارش: در مقدمه ضمن تشریح مختصر موضوع گزارش، علت نگارش وسوابق امر ذکر می گردد
ب) روش شناسی: به مقصود انسجام بیشتر بخشهای مختلف گزارش، لازم می باشد چگونگی انجام کار ومراحل آن به گونه دقیق ذکر گردد.
ج) نتایج گزارش: یافته ها ومواردی که اتفاق افتاده ومشاهده شده جمع بندی ونتایج کار در گزارش مشخص می گردد تا خواننده در جریان وقایع قرار گیرد ویک تصور کلی از آن چیز که گزارش می گردد به دست آورد.
د) پیشنهادها: یکی از بخشهای مهم در هر گزارش ابداع و ابتکار ویا بهره گیری از تجربه های کاری برای آینده سازمان می باشد.
ه) جمع بندی ونتایج نهایی: در پایان هر گزارش با در نظر داشتن آن چیز که روی داده و در بخشهای گوناگون گزارش به رشته تحریر درآمده، نتیجه یا نتایج نهایی که حاصل جمع بندی می باشد به خواننده معرفی می گردد.
شوراهای رسمی در بخش تربیت بدنی
شورای سازمان تربیت بدنی، شورای عالی تربیت بدنی وورزش دانشگاهها، شورای برون مرزی، شورای عالی تربیت بدنی آموزشگاههای کشور

شورای سازمان تربیت بدنی
بالاترین مرجع تصمیم گیری وهماهنگی در بخش تربیت بدنی کشور، شورای سازمان تربیت بدنی می باشد. ترکیب ای شورا به توضیح زیر می باشد:
1. ریاست جمهور که سمت ریاست شورا را خواهد داشت
2. وزیر علوم، تحقیقات وفناوری
3. وزیر آموزش پرورش
4. وزیر کشور                           5. وزیر کشاورزی
6. وزیر کاروامور اجتماعی
7. رئیس ستاد مشترک ارتش
8. سرپرست سازمان
شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور
در وزارت علوم وتحقیقات وفناوری، شورای عالی تربیت بدنی بالاترین مرجع تصمیم گیری در زمینه برنامه های تربیت بدنی و ورزش کشور در این وزارتخانه ودر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.
شورای برون مرزی
در سازمان تربیت بدنی شورایی هست که در ارتباط با کلیه اعزامها وسفرهای ورزشی به خارج از کشور تصمیم گیری می کند.
شورای عالی تربیت بدنی آموزشگاههای کشور
به مقصود تامین احتیاجات جسمی وروحی دانش آموزان کشور وآموزش وگسترش امر تربیت بدنی و ورزش مدارس، در رشته های مجاز ورزشی مطابق مبانی مکتب مقدس اسلام ورعایت اصول اخلاقی، اجتماعی وبهداشتی تاسیس گردیده می باشد.

فصل هفتم
مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
نحوه برگزاری یک دوره مسابقه
برای برگزاری یک دوره مسابقه ورزشی  نیاز به برنامه ریزی دقیق وزمان کافی می باشد. در برگزاری هر دوره مسابقات ورزشی با توجه رشته ورزشی، روش برگزاری، امکانات وتجهیزات، منابع انسانی ومالی وتعداد شرکت کنندگان می توان سازمان خاص ومورد نیاز را طراحی نمود.
وظایف کمیته های برگزارکننده مسابقات
وظایف کمیته فنی:
1. تدوین آیین نامه نحوه برگزاری فنی مسابقات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2. انتصاب مسئولان وسرپرستان فنی هریک از رشته های ورزشی
3. تشکیل جلسات منظم ومستمر کمیته فنی
4. تشکیل جلسات هماهنگی با کمیته داوران
5. تهیه گزارش نهایی فنی مسابقات و …
وظایف کمیته تدارکات وپشتیبانی:
1. تهیه کلیه برگه ها(فرم ها) وفهرستهای مورد نیاز
2.پیش بینی اعتبار مورد نیاز به مقصود خرید کالاهای درخواستی
3. تهیه گزارش روزانه  از اقلام خریداری وتوزیع شده
4. انجام کلیه امور ارجاعی از طرف سرپرست کل مسابقات
5. دریافت کلیه درخواستهای خرید کالا وتجهیزات از کمیته های مختلف و…….
وظایف کمیته داوری:
1. پیش بینی ودعوت از داوران مورد نیاز هریک از رشته های ورزشی
2. مطالعه و مطالعه گزارش ناظران فنی واتخاذ تصمیم گیری های لازم
3. اعلام نتایج روزانه مسابقات به کمیته روابط عمومی وتبلیغات
4. تهیه گزارش نهایی از نحوه قضاوت وعملکرد داوران در طول مسابقات و……
وظایف کمیته ثبت نام وپذیرش:
1. تهیه و ارسال فرمهای ثبت نام برای تیمهای شرکت کننده حداقل سه ماه قبل از شروع مسابقات
2. اخذ مدارک مورد نیاز ازتیمهای شرکت کننده حداقل یک ماه قبل از شروع مسابقات
3. پذیرش شرکت کنندگان در مسابقات درهنگام ورود با کامل کردن فرمهای پذیرش
4. صدور کارتهای شناسایی برای کلیه شرکت کنندگان و کادرهای اجرایی
5. تهیه فهرست اسامی حاوی مشخصات کامل شرکت کنندگان به تفکیک رشته های ورزشی
وظایف کمیته اسکان:
1. پیش بینی تعداد اتاق وتخت مورد نیاز براساس آمار شرکت کنندگان
2. مطالعه وکنترل امکانات مورد نیاز اسکان وخواب شرکت کنندگان
3. همکاری نزدیک با کمیته پذیرش
4. کنترل تاسیسات وسرویسهای بهداشتی خوابگاهها

Leave a Comment