تربیت بدنی

متن کامل: دانلود تحقیق در مورد سازمان و مديريت ورزشهاي المپيكي – قسمت اول

مدیریت:کارکردن با افراد وبه وسیله افراد را برای تحقق هدف های سازمانی مدیریت می نامند.این تعریف سازمان به معنای عام آن مد نظراست و می تواند آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و درمانی باشد.لازمه موفقیت هر سازمان به مهارتهای مدیر یا مدیران آن سازمان بستگی دارد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
وظایف مدیر
– طرح ریزی وتنظیم برنامه (planning)
– سازمان دادن (organizing)
– کار گزینی (staffing)
– هدایت کردن ((directing
– متناسب کردن (coordinating)
– گزارش دادن (reporting)
– بودجه بندی (budgeting)
مهارتهای مدیر
مهارت فنی: یعنی توانایی به کاربردن دانش وروش وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص که از راه تجربه، آموزش وتعلیم بدست آمده می باشد.
مهارت انسانی: یعنی توانایی وداوری درکار با و هب وسیله مردم، به انضمام آگاهی از حسن تشویق وبه کار گرفتن رهبری موثر.
مهارت مفهومی: یعنی توانایی ادراک معضلات کلی سازمان واینکه کارشخص مناسب چه بخشی از سازمان می باشد.  
مسئولیت مدیر:مسئولیت مدیر عبارت می باشد از مجموعه ای از وظایف گوناگون وتعریف شده که بخشی از آن در حیطه مدیریت وسازمان یا بیرون سازمان می باشد.تصمیم گیری، برنامه ریزی برای کارهای روزانه، تنظیم گزارش از این قبیل در حیطه مسئولیت مدیر قرار می گیرد.
نقشهای مدیریتی از دیدگاه مینتزبرگ
الف)نقشهای متقابل فردی
1- تشریفاتی(شرکت در مراسم و…..)
2- رهبری(انگیزش کارکنان، مشاوره و….)
3-ارتباطی(ارتباط با فرادستان،فرودستان و….)
ب)نقشهای اطلاع رسانی
1- گیرنده(دریافت کننده اطلاعات و……)
2- نشر دهنده(پخش اطلاعات درسازمان و….)
3-سخنگو(دادن اطلاعات به بیرون از سازمان و….)
ج)نقشهای تصمیم گیری
1-کارآفرینی(تایید نوآوریها،طرحریزی آینده و…)
2- تشنج زدایی(حل مشکلها،رفع بحرانها و….)
3-تخصیص منابع(مالی،انسانی و…..)
4-مذاکره کننده(درکاها، قراردادها و….)
ویژگیهای رفتاری مدیر سازمان ورزشی
– مدیر سازمان ورزشی بایستی به گونه دقیق اهداف سازمان خود رابشناسد
– مدیرنباید تحکم کند وآمرانه دستور دهد
– مدیر نباید خود را ازسایرین جدا بداند
– در نظر داشتن تنوع وظایف وامورمحول وایجاد انگیزه مناسب برای انجام وظایف به نحو احسن می باشد

فصل دوم
اصول ومبانی سازمان
سازمان
سازمان عبارت می باشد از واحد اجتماعی خاصی که ساختار آن از روی تعهد به وجود می آید وبارها مورد دوباره سازیهای مجدد به مقصود حصول هدف با هدفهای معین قرار می گیرد.
انواع سازمان
1- برحسب روابط حاکم برآن
سازمان رسمی: تشکیلات رسمی سازمان می باشد که درآن حدود وظایف، اختیارات وسلسله مراتب سازمانی تعیین شده می باشد.
سازمان غیر رسمی:به سازمانی گفته می گردد که براساس طرح وبرنامه ازقبل تعیین شده به وجود نمی آید بلکه سلسله روابط واشتراکات روحی وعاطفی بین افراد موجب شکل گیری آن می باشد وچهره دوم سازمان رسمی به شمار می آید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- برحسب نوع وظایف
سازمان صف: به سازمانی گفته می گردد که درآن هیچ واحد ستادی وجود نداردو بخشهای مختلف آن به اجرای برنامه های تدوینی وابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.مدیران این سازمان وظیفه هدایت زبردستان را به عهده دارند.
سازمان ستاد:سازمانی که در امربرنامه ریزیو تعیین خط مشی وسیاستگذاری دخالت دارد ستاد می گویند. مدیران این سازمان به مدیران صف دراجرای اهداف مشترک و اساسی کمک می کنند.
ارکان سازمان
1- منابع انسانی:کلیه افرادی که دریک سازمان انجام وظیفه می کنند، نیروها یا منابع انسانی آن سازمان نامیده می شوند.
2- منابع مادی:درهر سازمانی اگر از امکانات مادی به گونه صحیح وبا برنامه تنظیمی بهره گیری گردد، بهره وری مطلوب اتفاق می افتد.کارایی هر سازمان زمانی نزول می کند که امکانات مادی ومنابع انسانی در مسیر مناسب هدایت نشود.
3- منابع مالی:اگر سازمان را به مانند یک ماشین فرض کنیم،منابع مالی تأثیر مواد سوختنی را اعمال می کند. پس هر سازمان برای به حرکت آمدن نیاز به منابع مالی داردواین منابع انرژی دهنده وروشن کننده موتور سازمان می باشد.

4- منابع تسهیلاتی:بیشتر در ارتباط با نیروی انسانی سازمان می باشد. در نظر داشتن خواسته های درون و برون سازمانی کارکنان را منابع تسهیلاتی گویند.
اشکال گوناگون سازمان
1- سازماندهی براساس وظایف، 2- سازمان برحسب نوع محصول
3- سازمان برحسب قلمرو جغرافیایی یا منطقه عملیات، 4- سازماندهی ماتریسی
انواع سازمانهای ورزشی
سازمانهای ورزشی را به دو دسته سازمانهای ورزشی عمومی یا دولتی وخصوصی می توان تقسیم نمود. این
تقسیم بندی باتوجه به نوع وظایف وماموریتهایی که سازمان به عهده دارد انجام می شود.
ویژگیهای مشترک سازمانها
الف) دارا بودن هرم سازمانی مشخص
ب) تقسیم وتوزیع کارهادر سازمان
ج) آیین نامه ها و روشهای روشن وآشکار برای اداره امور
د) صلاحیتهای فنی دروظایف
ه) کارآیی سازمان
مقایسه گونه های سازمان
هرسازمانی دارای ویژگی خاص خود می باشد که براساس این ویژگیها از سازمان دیگر مجزا می گردد. سازمانها دارای اساسنامه، اهداف،ساختار تشکیلاتی، نحوه اداره ورهبری، وظایف ومحیطهای پیرامونی متفاوتی هستند.

فصل سوم
آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی وبین اللمللی
فدراسیونهای ورزشی
در اکثر کشورها به مقصود اداره امور هریک از رشته های ورزشی، سازمانی تحت عنوان فدراسیون ورزشی تاسیس وبرابر اساسنامه مدون وهماهنگ با اساسنامه فدراسیون بین المللی رشته مربوط تدوین می گردد
وظایف وارکان فدراسیونها
1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور
2- برگزاری دوره های آموزشی توجیهی وارتقای مربیگری
3- گزینش ورزشکاران نخبه وتراز اول کشور
4- حضور مداوم وفعال در مجامع بین المللی وکنگره های علمی و…..
ارکان فدراسیون
1) مجمع عمومی 2) هیات رئیسه 3) رئیس 4) بازرس
هیاتهای ورزشی
هیات ورزشی تشکیلاتی می باشد که به مقصود فراهم کردن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوط می باشد که این هیات نماینده وجانشین فدراسیون ورزشی مربوط استان می باشد.
1) برگزاری مسابقات استانی
2) تهیه وتنظیم برنامه تقویم ورزشی سالیانه
3) تشکیل کمیته های لازم بر حسب احتیاجات و…..
مانند وظایف هیاتهای ورزشی می باشد.
کمیته ملی المپیک
کمیته ملی المپیک ایران در سال1326تشکیل گردید وسازمانی مستقل، غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی ودور از هرگونه منظورهای نژادی، مذهبی وسیاسی می باشد.

وظایف کمیته ملی المپیک
1) شرکت دربازیهای المپیک زمستانی وتابستانی واعزام ورزشکاران
2) تهیه پرچم، نماد وسرود کمیته ملی المپیک
3) اعزام افراد کاردان به دوره های آموزشی در خارج از کشور
4) تحت پوشش قرار دادن فدراسیون بازیهای غرب آسیا
5) انتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک درکشورو……
نحوه برگزاری بازیهای المپیک
انتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک درفاصله هفت سال به برگزاری هر دوره، توسط اجلاس کمیته بین المللی المپیک انجام می شود.
((بازیهای المپیک)) جشنواره بزرگی می باشد که هر چهار سال یک بار دریکی از شهرهای جهان برگزار می گردد. جوانان جهان با شرکت در این بازیها ضمن نمایش اوج هنرهای فردی وگروهی ورزش، به تبادل فرهنگ وآداب ورسوم مختلف ونیز تبلیغ تفاهم، دوستی ودنیای بهتر وتوام با صلح وصفا اقدام می کنند.
فدراسیونهای بین المللی ورزشی
فدراسیونهای بین المللی ورزشی مسئولیت فنی رشته ورزشی مربوط را درسطح بین المللی برعهده دارند. به رسمیت شناخته شدن هر فدراسیون بین المللی ورزشی برعهده کمیته بین المللی المپیک طبق شرایط وضوابط می باشد.
سازمانهای بین المللی ورزشی
علاوه بر فدراسیونهای بین المللی ورزشی، کمیته بین المللی المپیک سازمانها ونهادهای بین المللی ورزشی دیگری را نیز به گونه مشروط به رسمیت شناخته می باشد:
1) انجمن کمیته های ملی المپیک (ANOC)
2) انجمن فدراسیونهای بین المللی بازیهای المپیک تابستانی ((ASOIF
3) مجمع فدراسیونهای بین المللی ورزشهای زمستانی (AIWF)
4) انجمن عمومی فدراسیونهای ورزشی بین المللی(GAISF)
5) فدراسیون بین المللی ورزش دانشگاهها(FISU)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6) شورای بین المللی ورزشهای ارتشها(CISM)
7) کمیته بین المللی پاراالمپیک(IPC)
8) کمیته بین المللی ورزش ناشنوایان(CISS)

فصل چهارم
مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی
یکی از وظایف مدیر درهر سازمانی، برنامه ریزی برای آینده سازمان می باشد. نیاز به برنامه ریزی زمانی برای مدیریت محسوستر می گردد که منابع وامکانات سازمان بسیار محدود و توقعات افراد از سازمان بسیار زیاد باشد.
مفاهیم اساسی در برنامه ریزی
برنامه: روشهای تفضیلی وازپیش تنظیم شده برای انجام کار.
خط مشی: راهنماییهای کلی وعمومی در یک سازمان را خط مشی آن سازمان گویند.
روش: نحوه اقدام به کاری در یک سازمان در وضعیتها و حالتهای مختلف را روش گویند.
قلمرو: محدوده اجرایی برنامه دریک سازمان را گویند.
استراتژی: نوعی برنامه می باشد که هدف یا مقصود اصلی سازمان را بر حسب وظایف معین می نماید.
شاخصها: در هربرنامه تعدادی از کلید واژه ها به کار می رود.
گامهای فرایند برنامه ریزی
گام اول: مقصود اصلی موسسه را تعیین کنید)هر موسسه ای به یک هدف اصلی نیاز دارد که برحسب خدمتی که به جامعه عرضه خواهد نمود تعیین می گردد
گام دوم:هدفها راتعیین کنید)دردومین گام، هدف کلی به اهداف جزئی تر تقسیم وبراساس این اهداف جزئی، کارهای انجام شده سنجیده می گردد تادرصورت لزوم به مسیر صحیح هدایت گردد.
گام سوم: پیش بینیهایی را انجام دهید) هدف از پیش بینی محاسبه یا حدس بعضی از رویدادها وشرایطی می باشد که ممکن می باشد در آینده اتفاق افتد. براساس پیش بینی، مدیریت سازمان انتظاراتی را که از یک برنامه درآینده دارد برآورد می کند.
گام چهارم:منابع سازمان را ارزیابی کنید) در هر سازمان ورزشی منابع اصلی عبارتند از: منابع انسانی،مادی،ملی وتسهیلاتی. مدیریت سازمان ورزشی بایستی ضمن شناسایی دقیق منابع مذکور به ارزیابی میزان توان وکارآیی هریک بپردازد.
گام پنجم:راه حلهای مختلف را طرحریزی نمایید) درهر سازمان ورزشی، مدیریت بایستی به مقصود دستیابی به اهداف تعیین شده با در نظر داشتن منابع گوناگون سازمان، راه حلهای مختلف را طرحریزی نماید تا یک فعالیت در صورت بروز مشکل، راه حلهای دیگری را در پیش رو داشته باشد.
گام ششم:هماهنگی را مطالعه کنید) مدیریت بایستی با در نظر داشتن منابع، هماهنگی بین بخشهای مختلف سازمان برای دستیابی به اهداف از طریق راه حلهای گوناگون را مطالعه کند.
گام هفتم: برنامه را اجرا کنید) پس از پیش بینی راه حلهای مختلف با در نظر داشتن منابع سازمان می توان به اجرا برنامه اقدام نمود.
گام هشتم: برنامه را ارزیابی کنید) ارزیابی در یک سازمان شامل دو مرحله می باشد؛مرحله اول،ارزیابی مراحل وگامهای برنامه ریزی ومرحله دوم ارزیابی برنامه اجراشده. ارزیابی، در صورتی که درست انجام گردد، یکی از مهمترین بخشهای برنامه می باشد.
نظارت وارزیابی برنامه
نظارت از دوطریق ممکن می باشد انجام گیرد: یکی از طریق سازمان برنامه وبودجه به عنوان متولی امر برنامه ریزی وتخصیص بودجه درکشور که کلی می باشد و دیگری به وسیله دستگاه مسئول ومجری برنامه که جزئی می باشد.
ارزیابی به معنای مقایسه ای بین اهداف ضمنی واهداف اظهار شده در برنامه هر سازمان از یک سو ونتایج پیش بینی شده ومورد انتظار از سوی دیگر می باشد.
هدف ارزیابی، جمع آوری اطلاغات لازم به مقصود بهبود بخشیدن به فرایند برنامه ریزی وبهبود اجرای ادامه برنامه در سطح ملی، استانی ومنطقه ای می باشد.
مانند موارد مهم درارزیابی، مطالعه جنبه های اقتصادی برنامه می باشد. هدف از ارزیابی اقتصادی این می باشد، که برنامه ریزان ومجریان دریابند که با در نظر داشتن اهداف برنامه، نظام تدوینی تا چه حد به صرفه وصلاح می باشد.

فصل پنجم
بودجه وامور مالی
بودجه
تعاریف بودجه
1- یک طرح مالی می باشد که نیازمندیهای پولی دولت به گونه کامل برای مدت محدودی برآورد می گردد.
2- نشان دهنده سیاست مالی دولت ذر جهت اهداف اقتصادی واجتماعی در یک دوره کوتاه می باشد.
3- یکی ازوسایل مالی نظارت قوه مقننه بردولت و نشان دهنده اشکال مالی مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی کشور می باشد.
انواع درآمد
درآمد عمومی: این درآمدها شامل انواع مالیات،درآمد حاصل از فروش نفت وگاز، درآمد حاصل از خدمات فروش کالا، درآمد حاصل انحصارات ومالکیت دولت وسایر درآمدها می باشد.

Leave a Comment