تربیت بدنی

دانلود: دانلود تحقیق در مورد سازمان و مديريت ورزشهاي المپيكي – قسمت سوم

3. نظارت برامرتوزیع وتقسیم دقیق غذا دراوقات تعیین شده
4. نظارت دقیق برامرپخت غذا
5. رعایت اصول بهداشتی درمحوطه های آشپزخانه و غذاخوری
6. تهیه وگزارش روزانه ازنحوه تهیه وتوزیع غذا

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
وظایف کمیته پزشکی:
1. پیش بینی کادرپزشک، پزشکیاروپرستار مورد نیاز
2. تدوین برنامه حضور پزشکان و پزشکیاران درمیادین مسابقات
3. آماده وتجهیز کردن اتاق پزشکی درمحل اسکان ورزشکاران
4. پذیرش ومعاینه کلیه بیماران
5. تهیه گزارش روزانه از مراجعان واقدامات انجام شده در ارتباط با هریک از آنها
وظایف کمیته روابط عمومی وتبلیغات:
1. تهیه وتنظیم تراکتهای مناسب جهت هریک از اماکن ورزشی عمومی
2. انعکاس به موقع ودقیق اخبار ونتایج مسابقات به رسانه های جمعی
3. پیش بینی برنامه های مراسم مذهبی، اعیاد و مناسبتهای مهم
4. تهیه وتنظیم برنامه مصاحبه با سرپرستان، مربیان، ورزشکاران وکادر اجرایی
5. پیش بینی برنامه های تفریحی برای شبها در محل اسکان ورزشکاران
وظایف کمیته انتظامات:
1. شناسایی دقیق کلیه اماکن برگزاری مسابقات واسکان
2. برنامه ریزی دقیق برای امور انتظامی
3. کنترل کلیه ورودی ها وخروجی های محل اسکان ومسابقات
4. تهیه گزارشهای روزانه از موارد وموضوعات ورویدادهای مهم

وظایف کمیته نظارت وارزشیابی:
1. نظارت دقیق برنحوه انجام وظایف کمیته های مختلف
2. تهیه پیشنهادهای لازم وراهکارهای اجرایی برای آینده
3. تهیه گزارش روزانه از کلیه امور مربوط به مسابقات وارئه به سرپرست کل
4. استخراج نتایج نظر خواهی وجمع بندی آنها به مقصود تهیه گزارشهای لازم
5. اعلام نظر وارزیابی نهایی در مورد نحوه برگزاری مسابقات واقدامات انجام شده.
وظایف کمیته امور مالی:
1. تهیه دستورالعمل مالی در ارتباط با نحوه انجام هزینه
2. پیش بینی کلیه هزینه های مسابقات به تفکیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3. تهیه وفروش بلیط مسابقات وکنترل دقیق نحوه توزیع آن
4. افتتاح حساب بانکی درصورت نیاز با حداقل دوامضا
5. نظارت برانجام کلیه امورمالی وحسابداری
6. تهیه گزارش مالی از کلیه درآمدها وهزینه ها در پایان برگزاری مسابقات
وظایف کمیته مراسم وتشریفات
1. پیش بینی دقیق برنامه های مراسم افتتاح و اختمام مسابقات وهمکاری جهت اجرا
2. همکاری با کمیته روابط عمومی در ارتباط با برنامه های توزیع مدال، احکام وجوایز
3. پیش بینی تعداد مدال، احکام وجوایز مورد نیاز هریک از رشته های ورزشی
4. برنامه ریزی لازم در ارتباط با رعایت شئون وتشریفات هریک از رشته های ورزشی
5. همکاری با کمیته روابط عمومی وتبلیغات در زمینه های تبلیغات، انتشار خبرنامه وسایر امور مشترک
6. تهیه گزارش نهایی از نحوه فعالیتهای انجام شده و ارائه به رئیس کمیته برگزاری مسابقات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل هشتم
حل مساله وتصمیم گیری
روش حل مسئله
مراحل هفتگانه حل مسئله عبارت می باشد از:
1) شناخت وتعریف مسئله؛ 2) مطالعه وتجزیه وتحلیل مسئله؛ 3) مطالعه وبررسی راه حلهای ممکن
4) گزینش وانتخاب راه حل مناسب؛ 5) اجرای راه حل انتخاب شده؛ 6) ارزشیابی ازکارانجام شده
7) تهیه گزارش نهایی؛  به مقصود آشنایی بیشتر هریک را به اختصار توضیح می دهیم.
1) شناخت وتعریف مسئله
درزمان بروز هر مسئله ای، آغاز بایستی علائم بروز را مطالعه نمود وسپس زمان وموضوعاتی را که به آشکارشدن مسئله کمک می کند.
2) مطالعه وتجزیه تحلیل مسئله
به منظوربررسی وتجزیه وتحلیل مسئله آغاز مدیر می تواند سوالاتی را برای خود طرح کند وبه دنبال پاسخ آنها باشد. جمع بندی پاسخ سوالات به تجزیه وتحلیل مسئله می انجامد.
3) مطالعه وپیشنهاد راه حل های ممکن
– ارائه خدمات منظم و جابه جایی مناسب تماشاگران به محل برگزاری مسابقه وبالعکس.
– درصورت فروخته شدن بلیطها، اطلاع واعلان به مردم به منظورعدم حضوردرمحل مسابقه.

– شماره گذاری بلیطها(جایگاه،ردیف،صندلی) به منظورکنترل واستقرار نظم.
– ارائه خدمات مناسب دربوفه ها وکنترل دقیق بر قیمتها.
– نظارت دقیق بر کیفیت مواد غذایی ونوشیدنی بوفه های استادیوم
4) گزینش راه حل مناسب
– مطالعه وبررسی راه حلهای ارئه شده.
– انتخاب یک یا چند راه حل.
5) اجرای دقیق راه حلهای انتخاب شده
– فهرست عملیاتی تهیه گردد
– مراحل اجرایی به ترتیب توصیف گردد
– برای پیشبرد کار چه اختیاراتی لازم می باشد
– شناسایی موانع اجرا وتلاش جهت حل آنها
زمان بندی طول دوره اجرا
– اطلاع رسانی به گروهها و سازمانهایی که بایستی درجریان امر قرار گیرند.
6) نظارت وارزیابی
– تهیه فهرست برنامه هایی که بایستی اجرا گردد
– انتخاب ناظران جهت نظارت برمراحل اصلی اجرای راه حلها
ارزیابی دقیق هریک از مراحل مذکور
– مطالعه وارزیابی اصلاحات وتغییرات ایجاد شده
– رعایت بی طرفی درتهیه گزارشهای ارزیابی
-جمع بندی گزارش ناظران
7) تهیه گرازش نهایی
نکاتی که به تهیه گزارش مناسب کمک خواهد نمود عبارت می باشد از:
– تهیه گزارش براساس جمع بندی نهایی وبازبینی مجدد گزارش ناظران
درج تمامی نکات مهم (مثبت ومنفی) در گزارش
– ارئه پیشنهادات اصلاحی
– پیش بینی مواردی که درآینده بایستی برای اصلاح کار رعایت گردد
تصمیم گیری
صاحبنظران علم مدیریت اعتقاد دارند که مدیریت چیزی غیر از تصمیم گیری نیست. مانند ((سیمون))
عقیده دارد که(( تصمیم گیری جوهر واساس مدیریت تلقی می گردد)).
سیمون چهار گام مشخص رادر تصمیم گیری برشمرده می باشد:
1) هوشمندی: شناسایی وتشخیص وجود مساله ای درسازمان می باشد.
2) طراحی: در گام طراحی، هوشمندی بیشتری بایستی به کار رود تا راه حلها درست مطالعه گردد.
3) گزینش: مناسبترین راه حل می باشد. دراین مرحله مدیران با بهره گیری از ابزار اطلاع رسانی که عملیات
وامتیازهای هر راه حل را نشان می دهد می توانند بهترین راه حلها را انتخاب کنند.
4) اجرا: دراین مرحله مدیران می توانند ازیک نظام گزارشدهی که پیشرفت روزانه فرایند برگزیده را نشان
می دهد بهره گیری کنند.
انواع تصمیم گیری
تصمیم گیری فردی
بعضی از مدیران در تصمیم گیریهای خود، فرد مدارند؛ یعنی درفعالیتهای سازمان تصمیم گیریهای خود
عنایت چندانی به جمع ندارند. تصمیم گیری فردی ریشه در خصوصیات رفتاری افراد دارد وچون از مقوله
مسائل شخصیتی وفرهنگی می باشد؛ تغییر آن بسادگی امکانپذیرنیست ونیاز به برنامه ریزی وتلاشهای مستمر دارد.
تصمیم گیری گروهی
دربرخی از سازمانها مدیریت، مبنای تصمیمات سازمان را نظرات گروه قرار می دهد. از آنجا که بسیاری از
امور سازمان به صورت گروهی انجام می گیرد، تشکیل جلسات وگروههای تصمیم گیرنده مانند مواردی
می باشد که مدیران بایستی به آن توجه ویژه نمایند.
روشهای تصمیم گیری
تصمیم گیری بر اساس نظر اکثریت: مبنای تصمیم گیری نظراکثریت با جمع بندی رئیس جلسه خواهد بود.
همراه سازی اعضا: مدیر اعتقاد دارد نظرش درمورد موضوع مورد بحث قوی تر از نظر سایرین می باشد، لذا کوشش می کند دیگران رابا خود همراه سازد.
اخذ نظرات کتبی: مدیر یا رئیس جلسه از اعضا می خواهد تا نظرات خود را به صورت کتبی به او ارائه دهند تا پس از تلفیق نظراتشان تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
اتخاذ تصمیم در فرصت مناسب: از کلیه اعضای جلسه خواسته می گردد راجع به موضوع مورد بحث چند روز فکر کنند، تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد، پس از گردآوری اطلاعات لازم موکول می گردد.
نظام پشتیبانی تصمیم گیری
این نظامهای اطلاعاتی، برنامه هایی هستند که مدیران با بهره گیری از آنها وبه کمک داده ها، می توانند مسائل تازه و بدون سابقه را مطالعه ودرباره آنها تصمیم گیری نمایند.
ویژگیهای نظام پشتیبانی تصمیم گیری
نمایش: شناساندن اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری، همچون نمودارها ونمادهای کنترل عملیات
– عملیات: به کارگیری منطقی وریاضی داده ها، همچون گردآوری اطلاعات، تهیه فهرستها، تعیین درجه ارزشها وخطرها، تهیه آمارها ونمونه سازیهای جانشین
– کمک به حافظه: پایگاه های داده ها، چگونگی داده ها، حوزه کار، پیوند میان حوزه کاروکتابخانه و تواناییهای دیگر که حافظه را تازه وبروز می کند.
– کمکهای کنترلی: تواناییهایی که در کنترل ومهار نظام به کاربران یاری می رسانند شامل یک نرم افزار زبانی می باشد که به کاربراجازه می دهد تا بخشهای معرفی، عملیات وحافظه رابه کمک کلیدهای گوناگون دراختیار داشته باشد.

فصل نهم
نحوه اعزام تیمهای ورزشی وطبقه بندی سطح مسابقات
برنامه ریزی برای حضوردریک رویدادبین المللی ورزشی
شرکت درمسابقات خارجی برای ورزشکاران ومربیان با اهمیت بوده،انگیزه قوی برای آن هست. حضور در صحنه های بین المللی ورزشی، علاوه برانجام مسابقات و کسب تجربیات جدید،فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات به شمار می رود. برای اعزام تیمهای ورزشی، داشتن زمان کافی جهت برنامه ریزی دقیق امری ضروری می باشد. این امکان هست که معضلات و موارد پیش بینی نشده مدیریت را درقبل از اعزام دچار اضطراب ونگرانی کند. بایستی توجه داشت بروز مشکل درطول یک سفر برون مرزی امرطبیعی می باشد.
طبقه بندی سطوح مسابقات ورزشی
مسابقات منطقه ای ، مسابقات قهرمانی قاره ای ، مسابقات بین المللی ، مسابقات قهرمانی جهان
بازیهای المپیک ، بازیهای پارا المپیک ،
مسابقات منطقه ای: در یک یا چند رشته ورزشی وبا حضور چند کشور منطقه ( به لحاظ تقسیم بندی جغرافیایی یا سیاسی ) که به صورت دوستانه  یا رسمی می باشد برگزار می گردد. مسابقات منطقه ای رسمی، به صورت منظم وهمه ساله یا یک سال در میان بین چند کشور منطقه دریک رشته ورزشی برگزار می گردد. مانند مسابقات فوتبال منطقه غرب آسیا یا مسابقات فوتبال جام خلیج فارس
مسابقات قهرمانی قاره ای: مسابقات قهرمانی قاره ای در بیشتر رشته های ورزشی درپنج قاره جهان به طورجداگانه برگزار می گردد. نحوه برگزاری این مسابقات با در نظر داشتن برنامه ریزی کنفدراسیون یا فدراسیون ورزشی هر قاره می باشد. دوره زمانی برگزاری هررشته را نیزکنفدراسیون هر قاره به صورت یک سال یک بار،دوسال یک بار ویا چهارسال یک بار تعیین کرده می باشد.
مسابقات بین المللی:در بسیاری از رشته های ورزشی همه ساله در زمانی مشخص مسابقاتی به گونه ثابت برگزار می گردد؛ بدین معنی که هرکشور دریک یا چند رشته ورزشی این مسابقات را در زمان وتاریخ ثابت برگزار می کند. تعداد بسیاری از این نوع مسابقات بین المللی با در نظر داشتن قدمت واستمرار در برگزاری، در تقویم فدراسیون بین المللی رشته ورزشی مربوط قرار گرفته که نوعی تایید وتصویب از طرف فدراسیون بین المللی تلقی می گردد. برای مثال در رشته کشتی : مسابقات بین المللی جام تختی ، مسابقات بین المللی  جام دانکلف دربلغارستان ، مسابقات بین المللی جام تفلیس در گرجستان
مسابقات قهرمانی جهان: مسابقات قهرمانی جهان زیرنظر فدراسیونهای بین المللی هررشته در دوره های زمانی مختلف برگزار می گردد. با در نظر داشتن تصمیم هریک از فدراسیونهای بین المللی ورزشی این مسابقات ممکن می باشد همه ساله (به غیر از سال برگزاری المپیک) برگزار گردد.درمسابقات قهرمانی جهان ، تیمهای ملی کشورها حضور می یابند. دربرخی از رشته های ورزشی مسابقات قهرمانی باشگاههای جهان نیز همه ساله بین قهرمانان پنج قاره برگزار می گردد.

Leave a Comment